• gops@kolbaskowo.pl
 • 91 5065571 915065570

Ogłoszenie o naborze

GMINNY OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KOŁBASKOWIE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PRACOWNIKA SOCJALNEGO”


Informacja

Bon energetyczny

Najnowsza wersja projektu przewiduje, że wnioski o świadczenie będzie się składało odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie
od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Resort proponuje również wprowadzenie bonu energetycznego, czyli dodatkowego świadczenia dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają:
2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Stawki mają być zależne od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. Wysokość ma przedstawiać się następująco:

300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
400 zł gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
500 zł, jeśli składa się z 4 do 5 osób;
600 zł, jeśli składa się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenia zostaną przyznane w następujący sposób:

600 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe;
800 zł – jeśli składa się z 2 do 3 osób;
1000 zł – jeśli składa się z 4 do 5 osób;
1200 zł – jeśli składa się z co najmniej 6 osób.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. Świadczenie jest jednorazowe.

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wnioski można składać:
1. papierowo
– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
-drogą pocztową na adres GOPS w Kołbaskowie, 72-001 Rosówek 16
2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 


Informacja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje,
że w dniu 02.05.2024r. ośrodek będzie nieczynny.

 


Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Kołbaskowo

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której wypełnienie zajmie kilka minut. Ankieta skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Kołbaskowo i ma na celu prawidłowe zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców gminy. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

https://www.webankieta.pl/ankieta/1189812/diagnoza-zjawiska-przemocy-domowej-na-terenie-gminy-kolbaskowo.html

 


Ogłoszenie o naborze

GMINNY OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KOŁBASKOWIE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PRACOWNIKA SOCJALNEGO”


     Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024

 Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024

Gmina Kołbaskowo przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie. Program realizowany będzie w okresie od dnia 01 kwiecień 2024r. do dnia 31 grudnia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostanie nim objęte 5 rodzin ( w tym 1 dziecko i  4 osoby dorosłe).

Kwota dofinansowania Programu w 2024r. wynosi:   41 565,00 zł

Opis Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. Każda osoba zakwalifikowana do Programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2024 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 163 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Do Programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia
 • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia, z placówek wsparcia dziennego i całodobowego, ŚDP, WTZ, uczących się i studiujących

Warunkiem przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024  jest złożenie;

 • karty zgłoszeniowej
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia  16 roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności,
 1. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi :
 2. a) orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
 3. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm. )

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację Programu realizator zastrzega możliwość odmowy przyznania usług i umieszczenia danej osoby na liście rezerwowej.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o złożenie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w  Rosówek 16,  kompletu wypełnionych i podpisanych  dokumentów wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności.


Informacja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje,
że w dniu 21.02.2024 r. ze względu na planowany protest rolników, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach 7:30 – 15:00.

W dniu 22.02.2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach
7:00-15:30.

 


Wniosek – Dodatek Osłonowy

W załączeniu aktualny wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w 2024r.


Dodatek gazowy

Refundacja Podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – Dodatek gazowy w 2024r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, refundacja podatku VAT została przedłużona  i przysługuje za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

 • do dnia 30-09-2024 roku w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
 • po dniu 30-09-2024 roku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Pozostałe warunki otrzymania świadczenia pozostają bez zmian.


Dodatek osłonowy

Od 2 stycznia 2024 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wnioski można składać:
1. papierowo
– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16 w godzinach urzędowania tj od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

-droga pocztową na adres GOPS w Kołbaskowie, 72-001 Rosówek 16
2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie
• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w GOPS w Kołbaskowie

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Druk wniosku o dodatek osłonowy.