• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje,
że w dniu 21.02.2024 r. ze względu na planowany protest rolników, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach 7:30 – 15:00.

W dniu 22.02.2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach
7:00-15:30.

 


Wniosek – Dodatek Osłonowy

W załączeniu aktualny wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w 2024r.


Dodatek gazowy

Refundacja Podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – Dodatek gazowy w 2024r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, refundacja podatku VAT została przedłużona  i przysługuje za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

  • do dnia 30-09-2024 roku w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
  • po dniu 30-09-2024 roku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Pozostałe warunki otrzymania świadczenia pozostają bez zmian.


Dodatek osłonowy

Od 2 stycznia 2024 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wnioski można składać:
1. papierowo
– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16 w godzinach urzędowania tj od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

-droga pocztową na adres GOPS w Kołbaskowie, 72-001 Rosówek 16
2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie
• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w GOPS w Kołbaskowie

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Druk wniosku o dodatek osłonowy.

 


Pomoc żywnościowa 2023/2024

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2023/2024

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ)

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 pomoc żywnościowa będzie udzielana  do października 2024 r.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Organizacją  partnerską, do których kierowane będą osoby uprawnione do odbioru żywności z Gminy Kołbaskowo jest Polski Komitet Pomocy Społecznej – Punkt Pomocy PKPS ul. Robotnicza 9 U/2 w Szczecinie.

Kwalifikowanie do Programu i wydawanie skierowań rozpocznie się w pierwszym kwartale 2024r.

O terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminów dostaw z Organizacją Partnerską.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie lub telefonicznie pod numerem telefonu 091 506 55 71 w godzinach pracy ośrodka.


Wesołych Świąt

Spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego nowego 2024 roku życzą pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Christmas bauble background 233740 Vector Art at VecteezyOpieka Wytchnieniowa Edycja 2024

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024

Gmina Kołbaskowo zamierza przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rosówku.

Opis programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkiem swojej rodziny,  poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2024, może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2024.
Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

  • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ŚDP, z dziennego domu pomocy, WTZ, uczących się, studiujących.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024  jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

W Gminie Kołbaskowo Program realizowany będzie w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Programem objęte zostaną osoby zakwalifikowane na podstawie zgłoszeń i spełniające kryteria programu, tj. sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego lub nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgłoszenia osób do programu ,, Opieka wytchnieniowa ‘’ edycja 2024 przyjmowane będą do 16.11.2023r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Rosówek 16, codziennie w godzinach 8.00-15.00 lub telefonicznie 91 506 55 73.

 


Informacja

Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje,
że ze względu na uciążliwe warunki spowodowane
wysokimi temperaturami, ośrodek w dniu 12.09.2023 r. będzie czynny w godz. 7:30-14:00.


Informacja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje,
że ze względu na uciążliwe warunki spowodowane
wysokimi temperaturami, ośrodek w dniu 25.08.2023 r. będzie czynny w godz. 7:30-14:00.