KAWIARENKI DLA SENIORÓW

Szanowni Państwo, ruszamy z IV edycją

„Kawiarenek dla Seniorów”.

Zapraszamy zatem serdecznie wszystkie chętne osoby w wieku 60+ w dniu

05.10.2022 r. w godz. 16.00-19.00 do Szkoły Podstawowej w Przecławiu

(stołówka szkolna).

W programie:

– sprawy organizacyjne

– spotkanie – niespodzianka z bardzo ciekawym człowiekiem

Więcej informacji pod numerem telefonu:

798 937 485 lub 915065577

 

 


Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie zaprasza wszystkie chętne osoby do zostania wolontariuszem.

Dzięki wolontariatowi zyskasz:

– zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem i referencjami

– satysfakcję z pomocy innym

– nabycie nowych umiejętności

– miłą atmosferę w zgranym zespole

– ciekawe formy gratyfikacji

– pożytecznie i ciekawie spędzony czas wolny.

Koordynatorem wolontariatu przy GOPSie w Kołbaskowie jest Joanna Jagodzka,

tel. 0915065577 lub 798937485.

Nabór prowadzimy do 14.10.2022 r.

 

 

 


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

We wrześniu 2022 r. konsultacje psychologiczne będą odbywać się według poniższego harmonogramu:

05.09 – 8:00 – 11:00

20.09 – 9:00 – 15:00

21.09 – 8:00 – 11:00

22.09 – 8:00 – 15:00

Należy się na nie zapisywać telefoniczne pod numerami: 798937485
lub 0915065577.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia terapeutki ds.

uzależnień, która przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po

wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963; oraz terapeuty ds.

interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest finansowane ze środków Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w

Kołbaskowie.

 

 


Dodatek węglowy

W dniu 11 sierpnia 2022 r., podpisana została ustawa o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Dodatkowe informacje:
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje:

  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
    b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie od 24 sierpnia do 30 listopada 2022 r. w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
Rosówek 16

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Ważne
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego, będą weryfikowane w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Społecznych, tel. 91 506 55 78

Linki do stron:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy
Link do wniosku o wypłatę dodatku węglowego
Link do ustawy o dodatku węglowym


Informacja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że ze względu na uciążliwe warunki spowodowane wysokimi temperaturami, ośrodek
w dniu 17.08.2022r., będzie czynny w godz. 7:30-13:30.,
w dniu 18.08.2022r. w godz. 7:00-13:00

 


Informacja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  informuje, że w dniu 12.08.2022r. ze względu na uciążliwe warunki spowodowane wysokimi temperaturami, ośrodek będzie czynny do godz. 14.0


Informacja

Serdecznie zapraszamy na konsultacje psychologiczne, które w sierpniu 2022r. będą odbywać się według poniższego harmonogramu:

08.08.2022 – 9:00 – 15:00

10.08.2022 – 9:00 – 15:00

16.08.2022 – 9:00 – 15:00

29.08.2022 – 9:00 – 15.00

Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerami: 798937485 lub 0915065577.

Przypominamy również o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutki ds.

uzależnień, która przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po

wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963; oraz terapeuty ds.

interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest finansowane ze środków Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w

Kołbaskowie.

 


Ogłoszenie

W następnym tygodniu odbędą się ostatnie w tym roku zajęcia PLACÓWKI

WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PODWÓRKOWEJ dla dzieci w wieku 6-16 lat według

poniższego harmonogramu:

11.08.2022 r. plac przy bloku socjalnym w ROSÓWKU od godziny 14.00

12.08.2022 r. plac zabaw przy bloku socjalnym w KOŁBASKOWIE od godziny 14.00

Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

Osoba do kontaktu: Joanna Jagodzka, tel. 0915065577 lub 798937485

<https://www.facebook.com/103041235253109/photos/a.108135501410349/398597219

030841/?__cft__%5b0%5d=AZU5SsobFKJhu74E5CbluNqbewATE8WWAlJv-QgtSzTVAqQ-Rm2Ts

cvT6zepm8Gn7nZklU_iA-vffPdJn4MLPxXVqRHUy4QViXN7WJo6vmeG1vXQrhNhNcDKYahgKCkuI

8wpz_e9i2hGrShWajqq28jzEhUt2QEic2tX-QROlkyWjQ&__tn__=EH-R>

<https://www.facebook.com/103041235253109/photos/a.108135501410349/398597219

030841/?__cft__%5b0%5d=AZU5SsobFKJhu74E5CbluNqbewATE8WWAlJv-QgtSzTVAqQ-Rm2Ts

cvT6zepm8Gn7nZklU_iA-vffPdJn4MLPxXVqRHUy4QViXN7WJo6vmeG1vXQrhNhNcDKYahgKCkuI

8wpz_e9i2hGrShWajqq28jzEhUt2QEic2tX-QROlkyWjQ&__tn__=EH-R>

 

 

 


Informacja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że w dniu 03.08.2022r. i 04.08.2022r., 

ze względu na uciążliwe warunki  spowodowane wysokimi temperaturami, ośrodek będzie czynny w godz. 7:00-13:00.


INFORMACJA

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że w dniu 25.07.2022r.,
ze względu na uciążliwe warunki spowodowane

wysokimi temperaturami, ośrodek będzie czynny w godz. 7:00-13:00.