• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Akty prawne – dodatki

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu,
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  5. Uchwała nr XXX/364/2021z dnia 31.05.2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  6. Uchwała XI/130/2019 z dnia 09.09.2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  7. Uchwała nr XXX/377/2013 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych.