• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Postępowanie wobec dłużników

POSTĘPOWANIE I DZIAŁANIA PODEJMOWANE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYNYCH

Działania wobec dłużnika alimentacyjnego są podejmowane :

-na wniosek osoby uprawnionej w przypadku bezskuteczności egzekucji. Osoba uprawniona może zwrócić się do właściwego organu wierzyciela o podjęcie działań dołączając zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji, jej stanie, przyczynach bezskuteczności oraz podjętych przez komornika działaniach

-po przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego z urzędu  lub na wniosek organu właściwego wierzyciela.

Wywiad alimentacyjnydłużnik jest wzywany w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego w celu ustalenia jego sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Oświadczenie jest odbierane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego a mające wpływ na skuteczność egzekucji są przekazywane komornikowi sądowemu.

Aktywizacja zawodowa -w przypadku kiedy przyczyną niewywiązywania się z zobowiązań alimentacyjnych z powodu braku zatrudnienia, dłużnik jest zobowiązywany do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy w powiatowym urzędzie pracy,  w terminie nie dłuższym nić 30 dniowy oraz właściwy urząd pracy jest  informowany o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

Postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się-w przypadku kiedy dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu, odmawia złożenia oświadczenia majątkowego, nie zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pacy, odmawia przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społeczno- użytecznych wszczynane jest postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Decyzji nie wydaje się jeżeli dłużnik w każdym miesiącu wywiązywał się z przynajmniej 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów. Po uprawomocnieniu się decyzji kierowany jest wniosek o ściganie a przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny oraz po uzyskaniu informacji z CEPK kieruje się wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Zwrot prawa jazdy następuje w przypadku kiedy ustanie przyczyna zatrzymania czyli np. umożliwienie przeprowadzenia wywiadu oraz dłużnik przez ostatnie 6 miesięcy wywiązała się w każdym miesiącu z z przynajmniej 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów lub nastąpi utarta statusu dłużnika alimentacyjnego np. poprzez spłatę całości zobowiązań alimentacyjnych.

Informowanie o działaniacho działaniach podjętych wobec dłużnika i ich efektach  informowany jest komornik sądowy oraz organ właściwy wierzyciela

Przekazanie informacji dłużnikowipo przyznaniu  osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywana jest dłużnikowi informacja o przyznaniu świadczenia oraz informacja o wysokości zobowiązań powstałych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej.

Biura Informacji Gospodarczej – do Biur Informacji Gospodarczej  są przekazywanie informacje o zobowiązaniach dłużnika powstałych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy nic 6 miesięcy.

Przekazanie informacji o możliwości popełnienia przestępstwa Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest przekazywania informacja o możliwości popełnienia przestępstwa zgodnie z treścią art.209 § 3 Kodeksu  Postępowania  karnego Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.