• gops@kolbaskowo.pl
 • 91 5065571 915065570

ZA ŻYCIEM

GMINA  KOŁBASKOWO

Lokalny Informator „Za życiem”

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Przygotowany informator pomoże Ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:
· prawa,
· badania,
· rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).
Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach

Potrzebne informacje otrzymasz:
· w przychodni,
· w szpitalu,
· w ośrodkach pomocy społecznej,
· w instytucjach wsparcia rodziny,
· od asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
  · rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  o ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  o nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
  · kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
  · kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
  · kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  o poronienia,
  o urodzenia dziecka martwego,
  o urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  o urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego1), który:
· posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
Ponadto, zaświadczenie uprawnia dzieci do 18 r. ż.2) do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
  · korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Oznacza to, że:
· świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
· jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
· w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:
· zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.
Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

 

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze. Asystent rodziny:
· udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
· będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
· udzieli wsparcia psychologicznego,
· udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych ,

 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny

 

Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.
Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:
· doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
· poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
· poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
· pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
· nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
· doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
· informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
· pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
· pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

 

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo

 1. Okres okołoporodowy
 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
  · od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
  · poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
  · koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną.
  Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
  · wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
 1. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
  · pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
  · pomoc psychologiczna dla rodziców,
  · rehabilitacja lecznicza,
  · wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
  · zakup leków poza kolejnością,
  · opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa).
  Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
  o w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych,
  o w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
  o w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem – również
  indywidualną,
  o przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku
  zorganizowanego,
  · opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
  · kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
  · inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie
  i uprawnienia pracownicze),
  · informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.
 1. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje:

 

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),
  Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  · zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii,
  perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie,

Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo
Telefon 091 311 95 92, 091 506 55 74

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia.

Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2, 72-010 Police

tel.914240699
Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie:

 •  do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  Jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
  -dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:
  -ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
  -spełnia kryterium dochodowe,
  – nie spełnia kryterium dochodowego (dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium). Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości.
 • na likwidację
  – architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów.
  – w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy.
  – technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać ,np. na zakup roweru trójkołowego.
 • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na zlecenie lekarza prowadzącego,
  – sprzęt rehabilitacyjny –wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,
  – przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m. in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.
 • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.
  -ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
  – spełnia kryterium dochodowe,
  – nie spełnia kryterium dochodowego (dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium). Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości.
 • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

 Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów, nie radzą sobie z obowiązkiem i opieki i wychowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.  .

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

 • Istnieje problem alkoholowy
 • Nie ma stałego źródła utrzymania
 • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
 • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
 • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
 • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Podstawa prawna

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz.U.z 2016r poz.930 z późn.zm)