• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024

                     Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024

Gmina Kołbaskowo przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie. Program realizowany będzie w okresie od dnia 01 kwiecień 2024r. do dnia 31 grudnia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostanie nim objęte 5 rodzin ( w tym 1 dziecko i  4 osoby dorosłe).

Kwota dofinansowania Programu w 2024r. wynosi:   41 565,00 zł

Opis Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. Każda osoba zakwalifikowana do Programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2024 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 163 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Do Programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

  • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
  • wymagające wysokiego poziomu wsparcia
  • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia, z placówek wsparcia dziennego i całodobowego, ŚDP, WTZ, uczących się i studiujących

Warunkiem przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024  jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia  16 roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności,
  1. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi :
  2. a) orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
  3. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm. )

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację Programu realizator zastrzega możliwość odmowy przyznania usług i umieszczenia danej osoby na liście rezerwowej.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o złożenie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w  Rosówek 16,  kompletu wypełnionych i podpisanych  dokumentów wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

 

Załączniki