• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Dodatek gazowy

Refundacja Podatku VAT-tzw. Dodatek Gazowy

By ograniczyć wzrost kosztów zakupu paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, ustawodawca uregulował w przepisach ustawy z 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu mechanizm refundacji podatku od towarów i usług, poniesionego przez tych odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. i udokumentowane dokumentem potwierdzającym dostarczenie tych paliw do odbiorców.
Refundacja przysługuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi- Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:
– jednoosobowym nie przekracza 2100 zł.
– wieloosobowym nie przekracza 1500 zł.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
• od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
• od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.
2. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Termin składania wniosku: w dowolnym czasie w 2023 r. jednak nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

3. Sposób złożenia wniosku

• Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16 lub tradycyjną drogą pocztową na w/w adres
• Drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, albo podpisu osobistego

4. Osoba uprawniona do świadczenia (wnioskodawca) to osoba w gospodarstwie domowym, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę paliwa.

5. Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku,
• dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
• odpowiednio do sytuacji załączniki do wniosku

Załączniki