• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzinom których dochód na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Wniosek należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

UWAGA!!

Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Druk wniosku można pobrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego (oryginał do wglądu) , zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu oraz oryginałem skróconego aktu urodzenia dziecka należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Załączniki:

wniosek becikowe.pdf

oświadczenie becikowe.pdf