Formy pomocy

Pomoc społeczna – Formy pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

1. PIENIĘŻNYCH:

  zasiłek stały,
  zasiłek okresowy,
  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

  praca socjalna,
  bilet kredytowany,
  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  składki na ubezpieczenia społeczne,
  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  sprawienie pogrzebu,
  schronienie,
  posiłek,
  niezbędne ubranie,
  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia