• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024

Gmina Kołbaskowo zamierza przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rosówku.

Opis programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkiem swojej rodziny,  poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2024, może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2024.
Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

  • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ŚDP, z dziennego domu pomocy, WTZ, uczących się, studiujących.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024  jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

W Gminie Kołbaskowo Program realizowany będzie w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Programem objęte zostaną osoby zakwalifikowane na podstawie zgłoszeń i spełniające kryteria programu, tj. sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego lub nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgłoszenia osób do programu ,, Opieka wytchnieniowa ‘’ edycja 2024 przyjmowane będą do 16.11.2023r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Rosówek 16, codziennie w godzinach 8.00-15.00 lub telefonicznie 91 506 55 73.