• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

Gmina Kołbaskowo przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Kwota dofinansowania programu w 2023r. wynosi: 40 860,00 zł

 

Opis programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 227 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2023.
Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane były osoby:

  • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia.

 

Udział w programie jest nieodpłatny.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 było złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

W Gminie Kołbaskowo Program realizowany będzie w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostaną nim objęte 4 rodziny ( 1 dziecko i 4 osoby dorosłe),  w wymiarze do 227 godzin usługi opieki wytchnieniowej, zakwalifikowane na podstawie zgłoszeń i spełniające kryteria programu, tj. sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego lub nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Załączniki