• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa można zgłaszać się

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie po następującą pomoc:

1) jednorazowe świadczenie pieniężna 300 zł na osobę;

2) posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej

niż 2 m-ce

3) posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku

gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia

4) zasiłek okresowy,

5) usługi opiekuńcze,

6) mieszkanie chronione,

7) praca socjalna,

 poradnictwo specjalistyczne,

9) interwencja kryzysowa.

Ponadto można także wnioskować o świadczenia rodzinne na dzieci na ogólnych zasadach Ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z art. 26 cytowanej na

początku specustawy.

Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie statusu uchodźcy oraz numeru PESEL nadanego na nowych zasadach.

Więcej szczegółów oraz druki do pobrania są dostępne na stronie internetowej

<https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gops.kolbaskowo.pl%2F%3Ffbc lid%3DIwAR3PLlGGegYakWqabYnDhy2VV3ZvCx1ci5S78OuMBZ0g0KfQA04Cb1Osok&h=AT18QLKtbtB5mNyEUWUF43xlPkcjka4PiMhuRLp8bkcHK2S0gvzRG3PlxwHe8UzVJCechBn36Yg5E4ZX0NcMQJNZ1QVr6nb2wnkfVukDKb3KgNZw72JhGZGj1-8Xw6HWbi2E&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT3WFscZgdnewnNE4Z2AdMw9aGIXDPpENPaIYb0jOvzIhNfYL12smP_Xso7gSPiU0s36FJH3296zC3Lpvuw53ndF_SAy1_Qt_xwsbr44kU8grcKPRuwrG_G47xbYa4vd6G-SvmLPOcoX8kgS1FkzoKLf0NbpDqrpT9-GQuynTuyYCc01Tz9PIuAjYfG8uREdi_8_Q> www.gops.kolbaskowo.pl w zakładce „POMOC UCHODŹCOM”. Natomiast o świadczeniach rodzinnych w zakładce „POMOC – ŚWIADCZENIA – ZASIŁEK RODZINNY”.