• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (np. roweru rehabilitacyjnego, łóżka rehabilitacyjnego, piłek itp.).

O dofinansowanie mogą się ubiegać się:

  1. osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  2. osoby które, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
  3. osoby, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
    1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  4. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem założenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Sprzęt rehabilitacyjny, który może być objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje się w „Katalogu sprzętu rehabilitacyjnego”. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia sprzętu rehabilitacyjny wynosi do 80% wartości tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a osobą niepełnosprawną.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Dokumenty do pobrania:

https://www.pcpr.police.pl/pomoc-niepelnosprawni/693-dofinansowanie-do-zakupu-sprzetu-rehabilitacyjnego