• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Zarządzenie nr 7/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z dnia 26 lipca 2018r w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie nr 7/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z dnia 26 lipca 2018r w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie nr 7/2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

z dnia 26 lipca 2018r

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 917 ze zm.), §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 169, poz.1650 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo nr Or.077.15.2015 z dnia 3 lutego 2015r  zarządzam, co następuje:

1.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazującymi na wzrost temperatury w najbliższych dniach  wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie w okresie od 27 lipca 2018r do 1 sierpnia 2018r.

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach od 27 lipca 2018r. do 01 sierpnia 2018r.  będzie czynny w następujących godzinach:

27 lipca 2018r. od  7.30 do 13.00

30 lipca 2018r. od  9.00 do 14.00

31 lipca 2018r. od  7.30 do 13.00

01 sierpnia 2018r. od  7.30 do 13.00

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.