Konkurs

INFORMACJA O KONKURSIE NA LOGO GOPS W KOŁBASKOWIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie ogłasza nowy konkurs na logo Ośrodka. Ostateczny termin nadsyłania prac wyznacza do 30.11.2021 r., termin ogłoszenia wyników na 06.12.2021 r., zaś wręczenie nagród nastąpi 13.12.2021 r.

 


Konferencja

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kołbaskowo na konferencję "SPRAWNI -
NIEPEŁNOSPRAWNI", którą organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kołbaskowie, przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Gminą Kołbaskowo oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i
Rekreacji w Przecławiu.

Szczegóły konferencji znajdują się w poniższym linku.

https://www.facebook.com/events/275326120989468?ref=newsfeed

 

Kawiarenki dla Seniorów

„Kawiarenki dla Seniorów” będą do grudnia 2021 r. odbywały się według poniższego harmonogramu:

21.10.2021 – Konferencja „Sprawni – Niepełnosprawni” w GOKSiR w Przecławiu od godziny 12.00

03.11.2021 – Warsztaty ceramiczne w godzinach 16.00-19.00 w GOKSiR w Przecławiu – obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 798 937 485 lub 91 506 55 77 do dnia 30.10.2021

17.11.2021 – Warsztaty florystyczne w godzinach 16.00-19.00 w GOKSiR w Przecławiu – obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 798 937 485 lub 91 506 55 77 do dnia 05.11.2021

01.12.2021 – Warsztaty „Las w słoiku” prowadzone przez Leroy Merlin w godzinach 16.00-19.00 w GOKSiR w Przecławiu – obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 798 937 485 lub 91 506 55 77 do dnia 15.11.2021

15.12.2021 – Wspólne Kolędowanie w godzinach 16.00-19.00 w GOKSiR w Przecławiu.

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ do uczestnictwa w naszych spotkaniach


Święto Pieczonego Ziemniaka

W dniu 02.10.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, przy

współpracy z Gminą Kołbaskowo, Świetlicą Wiejską w Kurowie, Ochotniczą

Strażą Pożarną w Kołbaskowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i

Rekreacji w Przecławiu, zrealizował projekt socjalny o charakterze

profilaktyczno-integracyjnym „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Kurowie.

Dziękujemy wszystkim za wspaniały czas, a szczególnie mieszkańcom z różnych

zakątków naszej Gminy za tak liczne przybycie

 

Pragniemy również złożyć podziękowania sponsorom: PMC Hydraulika z Rosówka,

KION w Kołbaskowie, DanMar w Ustowie oraz MADAR w Ustowie za otrzymane

wsparcie rzeczowe.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=207431148147450&id=1030412
35253109&notif_id=1633333260980457&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

Kawiarenki dla Seniorów

Pierwsze z październikowych

„Kawiarenek dla Seniorów”

odbędą się 06.10.2021 r. w godz. 16.00-19.00 w GOKSiR w Przecławiu.

W programie:

– sprawy organizacyjne, zapoznanie się z GOKSiRem w Przecławiu

– spotkanie nt. „Podróże dalekie i bliskie… województwo zachodniopomorskie”

Więcej informacji pod numerem telefonu:

798 937 485 lub 915065577


Wsparcie terapeutyczne

Konsultacje psychologiczne w październiku 2021 r. będą odbywały się według poniższego schematu:

01.10.2021 r. godz. 08.00-13.00

08.10.2021 r. godz. 09.00-15.00

12.10.2021 r. godz. 09.00-15.00

29.10.2021 r. godz. 09.00-15.00

Zapisy pod numerem telefonu: 798937485 lub 0915065574

Przypominamy także o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutycznego.

Dyżur terapeuty ds. interwencji kryzysowej – każdy poniedziałek godz. 12.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771

Dyżur terapeuty ds. uzależnień – każda środa godz. 08.30-11.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963


ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie przy współpracy z Gminą Kołbaskowo, Świetlicami Gminnymi, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kołbaskowie i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu serdecznie zapraszają dzieci w wieku 2-16 lat wraz z rodzicami na „Święto Pieczonego Ziemniaka”

Termin: 02.10.2021 r. w godz. 12.00-15.00

Miejsce: wiata i boisko w Kurowie

W programie:

–  zabawy animacyjne poprowadzone przez animatorów

– warsztaty balonowe, malowanie twarzy

– zabawy z bańkami mydlanymi, wspólne malowanie obrazu

– nauka prostych, cyrkowych sztuczek

– loteria, w której każdy los wygrywa

– ognisko z ziemniakami i kiełbaskami (każdy przynosi swój kij)

– zabawa na dmuchanym zamku

– słodki poczęstunek, popcorn i napoje

Więcej informacji pod numerem telefonu: 798937485 lub 0915065577


Kawiarenki dla Seniorów

Serdecznie zapraszamy uczestników „Kawiarenek dla Seniorów” na inaugurację naszych spotkań poprzez bezpłatny udział w wydarzeniu
„Viva Flamenco”

25.09.2021 r. o godz. 19.00 w GOKSiR w Przecławiu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 798 937 485 lub 91 506 55 77

<https://www.facebook.com/events/770393363672172/?__cft__%5b0%5d=AZWVuzoie9d
JBiDHCuanjqx5PWh6mLlbRaU8Enf_LWPuSdYAeSg8P91CGr6FZsReyP8sZgLJRHHUP1ndOAUXJRCsryYnldpJ3S1Krabz-oac
hobtc96p567wjtmEcLSi_mlatHmMzCSgDrc2SixmS2a&__tn__=-UK-R>
https://www.facebook.com/events/770393363672172?active_tab=about

 

 

 

 

 

 

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny

z dnia 08 lipca 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

 1. Określenie stanowiska:

Asystent rodziny

 1. Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

     Asystentem rodziny może być osoba, która 

 1. a) posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

 1. b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. e) posiada obywatelstwo polskie;
 5. f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • wymogi pożądane:
 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi , przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie,
 11. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV; List motywacyjny – pisane odręcznie
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 3. Kserokopia dowodu osobistego;
 4. Oświadczenie o niekaralności;
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2019r. poz.1040 z późn.zm.) przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo w przeprowadzenia rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zawierające ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach i obowiązkach oraz, że przyjmuje do wiadomości iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

–  bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka,

– pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent rodziny”.

– e-mailem (skany dokumentów) na adres gops@kolbaskowo.pl ( z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną)

w nieprzekraczalnym terminie do 30.07.2021 r. do godziny 15.00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.gops.kolbaskowo.pl

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych i   w dni ustawowo wolne od pracy (40 godzin tygodniowo).
 2.  Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 5. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerami telefonów 91 311 95 92 lub 798 937 485

Kierownik GOPS

Dorota Krzywicka

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z siedzibą: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka, działającego z upoważnienia Wójt Gminy Kołbaskowo, tel. 91 311 95 92, e-mail: gops@kolbaskowo.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie: 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2019r. poz.1040 z późn.zm.), ustawy o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282) w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , a także Pana/Pani  zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pana/Pani na przetwarzanie
 6. Do czasu wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę, dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: przeprowadzenia rekrutacji lub

odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.