• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Pomoc żywnościowa 2023/2024

Pomoc żywnościowa 2023/2024

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2023/2024

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ)

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 pomoc żywnościowa będzie udzielana  do października 2024 r.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Organizacją  partnerską, do których kierowane będą osoby uprawnione do odbioru żywności z Gminy Kołbaskowo jest Polski Komitet Pomocy Społecznej – Punkt Pomocy PKPS ul. Robotnicza 9 U/2 w Szczecinie.

Kwalifikowanie do Programu i wydawanie skierowań rozpocznie się w pierwszym kwartale 2024r.

O terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminów dostaw z Organizacją Partnerską.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie lub telefonicznie pod numerem telefonu 091 506 55 71 w godzinach pracy ośrodka.