• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Informacja

Gmina Kołbaskowo planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Kołbaskowo sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie)

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej  nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Z uwagi na powyższe opiekunowie niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz orzeczeniami równoważnymi zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

Małgorzata Wieczorek tel. 91 506 55 73

lub e-mail : wieczorek@kolbaskowo.pl Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na  rok 2023.

Więcej informacji o programie  na stronie:  www.niepelnosprawni.gov.pl

  1. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/   fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.