• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, że Powiat Policki przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

CEL
Zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

ADRESACI
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a)    wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b)    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c)    załatwieniu spraw urzędowych;
d)    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e)    korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
f)    wykonywaniu czynności dnia codziennego.

WAŻNE
W czasie korzystania z usług nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieka wytchnieniowa.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
Złożenie Karty zgłoszenia do programu  wraz z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Dokumenty można złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police lub przesłać pocztą tradycyjną.

Karta zgłoszenia i załączniki dostępne są w plikach do pobrania.

CZAS TRWANIA PROGRAMU
Od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.