• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Kawiarenki dla Seniorów

Ostatnie w grudniu „Kawiarenki dla Seniorów” będą miały miejsce w dniu

15.12.2022 r. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Przecławiu (stołówka

szkolna). W klimacie świąt Bożego Narodzenia odbędą się warsztaty z

tworzenia drzewek na tę okazję. Obowiązują zapisy telefoniczne: 0915065577

lub 798937485.

 Konsultacje psychologiczne

Przedstawiamy grafik dyżurów psychologa w grudniu 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie:

02.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

08.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

13.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

16.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

20.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

Należy się na nie zapisywać pod numerem telefonu: 798937485 lub 0915065577.

Przypominamy także o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutki ds. uzależnień, która przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963; oraz terapeuty ds. interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

Ta forma pomocy dla mieszkańców gminy Kołbaskowo jest finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kołbaskowie.


Dodatek elektryczny

18 października 2022 r. weszła w życie ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r.  do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.-do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej 2 2021r. przekraczające 5MWh

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  • W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (tzw. fotowoltaika), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.
  • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatkiem dla gospodarstw domowych.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach  pod numerem 91 506 55 78, 91 506 55 71

aktywny-wniosek-o-dodatek-elektryczny

 Kawiarenki dla Seniorów

Kolejne Kawiarenki dla Seniorów już w najbliższą środę, tj. 23.11.2022 r. w

Szkole Podstawowej w Przecławiu od godziny 16.00. Odbędzie się w ich trakcie

spotkanie ze stylistką – Jolantą Ernest na temat: Jak dobierać ubranie do

sylwetki i typu urody.

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z terenu gminy Kołbaskowo.


Konsultacje psychologiczne

Wszystkich mieszkańców gminy Kołbaskowo zapraszamy na skorzystanie ze wsparcia psychologicznego, które w listopadzie będzie się odbywać według poniższego harmonogramu:

07.11 – 9:00 – 15:00

14.11 – 9:00 – 15:00

21.11 – 9:00 – 15:00

23.11 – 9:00 – 15:00

29.11 – 9.00 – 15.00

Należy się na nie zapisywać telefoniczne pod numerami: 798937485 lub 0915065577.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia terapeutki ds. uzależnień, która przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963; oraz terapeuty ds. interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kołbaskowie.

 


			
		

Informacja

Gmina Kołbaskowo planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Kołbaskowo sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie)

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej  nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Z uwagi na powyższe opiekunowie niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz orzeczeniami równoważnymi zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

Małgorzata Wieczorek tel. 91 506 55 73

lub e-mail : wieczorek@kolbaskowo.pl Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na  rok 2023.

Więcej informacji o programie  na stronie:  www.niepelnosprawni.gov.pl

  1. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/   fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

 


Informacja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że w dniu 31.10.2022r. ośrodek będzie nieczynny.


Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie poszukuje mebli i sprzętu AGD
dla samotnej matki z dziećmi.
Kontakt pod numerem telefonu: 0915065577 lub 798937485 oraz adresem e-mail:
jagodzka@kolbaskowo.pl <mailto:jagodzka@kolbaskowo.pl> .